İHALE İLANI
 
1) 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu hükümlerine göre jeotermal kaynak ruhsatı verilen; ancak ruhsat sahiplerince terk edilmiş olan, aşağıda yeri, pafta ve koordinatı, KDV hariç muhammen bedeli ve geçici teminat bedeli tutarı belirtilen 6 (Altı) adet saha 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 10’uncu maddesinin birinci fıkrası (c) bendi uyarınca 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45’inci maddesi gereğince açık teklif usulüyle ihaleye çıkarılacaktır.
2) İhale, Manisa Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığında 30.03.2017 Perşembe günü saat 14.00’da yapılacaktır.
3) İhale ile üç yıl süreli arama ruhsatı verilecek alanların nitelikleri aşağıdaki gibidir.
 
1 Nolu Saha.................................................................................................................................
İli
: Manisa
Alanı
: 4.412,72 Hektar
İlçesi
: Sarıgöl
Muhammen Bedel
:86.954,85 TL
 
 
Geçici Teminat Bedeli
:  2.608,65 TL
Mahallesi-Mevkii
: Tırazlar
 
 
Pafta No
: L21d2,L21a3,L21c1
Kuyu Adedi:1
Kuyu Derinliği:400m.
Kuyu Sıcaklığı:27 C
Debi:12 Lt./Sn.
 
Erişim No
:
 
 
 
ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI
POLİGON 1
1. NOKTA
2. NOKTA
3. NOKTA
4. NOKTA
5.NOKTA
Y(SAĞA)
647823
649850
649860
650900
650985
X(YUKARI)
4241642
4243170
4240000
4235425
4235420
 
6.NOKTA
7.NOKTA
8.NOKTA
9.NOKTA
10.NOKTA
Y(SAĞA)
651000
652759
654000
653280
645294
X(YUKARI)
4235350
4235320
4235250
4230450
4235996
 
11.NOKTA
12.NOKTA
13.NOKTA
 
 
Y(SAĞA)
645790
646801
647860
 
 
X(YUKARI)
4237080
4239288
4241605
 
 
 
2 Nolu Saha...............................................................................................................................
İli
: Manisa
Alanı
: 4.775,00 hektar
İlçesi
: Alaşehir
Muhammen Bedeli
: 94.093,76 TL
Beldesi
: ---
Geçici Teminat Bedeli
: 2.822,81 TL
Mahallesi-Mevkii
: Gürpınar
 
 
Pafta No
: K20c3, L20b1, L20b2
Kuyu Adedi: 1
Kuyu  Derinliği:1232m.
Kuyu Sıcaklığı:79 C
 
 
 
Erişim No
: 3191197
 
 
 
ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI
 
1. NOKTA
2. NOKTA
3. NOKTA
4. NOKTA
Y(SAĞA)
629500
630000
625500
619500
X(YUKARI)
4271000
4265000
4260000
4260000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 Nolu Saha................................................................................................................................
İli
: Manisa
Alanı
: 4.775,00 hektar
İlçesi
: Ahmetli
Muhammen Bedeli
: 94.093,76.-TL
Beldesi
: ---
Geçici Teminat Bedeli
:   2. 822,81.-TL
Mahallesi-Mevkii
:Kestelli,Dibekdere
 
 
Pafta No
:K19c3,K20d4
Kuyu Adedi:1
Kuyu Derinliği:452m.
Kuyu Sıcaklığı:44 C
 
 
 
Erişim No
: 3187328
 
 
 
ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI
POLİGON 1
1. NOKTA
2. NOKTA
3. NOKTA
4. NOKTA
Y(SAĞA)
578000
581000
588000
578000
X(YUKARI)
4272000
4275000
4268500
4266500
 
 
 
 
4 Nolu Saha................................................................................................................................
İli
: Manisa
Alanı
: 3.628,58 Hektar
İlçesi
: Salihli
Muhammen Bedeli
: 71.502,98 TL
Beldesi
: ---
Geçici Teminat Bedeli
:   2.145,09 TL
Mahallesi-Mevkii
: Durasıllı
 
 
Pafta No
: K20c4,K20d3,L20a2,L20b1
Kuyu Adedi:1
 
Erişim No
: 3191196
 
 
 
ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI
POLİGON 1
1. NOKTA
2. NOKTA
3. NOKTA
4. NOKTA
Y(SAĞA)
608500
608500
605084
604890
X(YUKARI)
4260998
4262000
4261999
4262680
 
5. NOKTA
6. NOKTA
7. NOKTA
 
Y(SAĞA)
615390
617210
611613
 
X(YUKARI)
4266740
4263240
4260998
 
 
5 Nolu Saha................................................................................................................................
İli
: Manisa
Alanı
: 4.852,96 hektar
İlçesi
: Saruhanlı
Muhammen Bedeli
: 95.630,00 TL
Beldesi
: ---
Geçici Teminat Bedeli
:   2.868,09 TL
Mahallesi-Mevkii
: Alibeyli
 
 
Pafta No
: K19c1, K19d2
 
 
Erişim No
: 3191198
 
 
 
ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI
POLİGON 1
1. NOKTA
2. NOKTA
3. NOKTA
4. NOKTA
Y(SAĞA)
556580
563790
570440
565190
X(YUKARI)
4285170
4287690
4281040
4280270
 
 
 
 
 
6 Nolu Saha................................................................................................................................
İli
: Manisa
Alanı
: 2.377,54 Hektar
İlçesi
: Salihli
Muhammen Bedeli
: 46.850,61 TL
Beldesi
: ---
Geçici Teminat Bedeli
: 1.405,52 TL
Mahallesi-Mevkii
: Delibaşı, Kızılavlu
 
 
Pafta No
: K20c3, K20c4
 
 
Erişim No
: 3295225
 
 
 
ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI
POLİGON 1
1.NOKTA
2.NOKTA
3.NOKTA
4.NOKTA
5.NOKTA
Y(SAĞA)
617260
618864
622603
622547
619000
X(YUKARI)
4275565
4275119
4272707
4272635
4272600
 
6.NOKTA
7.NOKTA
8.NOKTA
9.NOKTA
10.NOKTA
Y(SAĞA)
619000
615000
613409
612362
612873
X(YUKARI)
4270000
4273000
4273000
4273577
4274849
 
11.NOKTA
12.NOKTA
13.NOKTA
 
 
Y(SAĞA)
615456
616922
617390
 
 
X(YUKARI)
4274727
4275826
4275733
 
 
 
4) İhaleye medeni hakları kullanmaya ehil Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları,  statüsünde jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli sularla ilgili faaliyet yapabileceği hususu yer alan Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişiliği haiz şirketler, bu hususta yetkisi bulunan kamu iktisadi teşebbüsleri ile müesseseler, bağlı ortaklıkları ve iştirakleri ile diğer kamu kurum, kuruluş ve idareleri katılabilir.
5) İhaleye aşağıdaki belgelerle birlikte müracaat edilecektir;
a-Gerçek kişiler için;
1-Müracaat dilekçesi,
2-T.C. kimlik numarasını içeren noter onaylı nüfus cüzdanı fotokopisi
3-Tebligata esas resmi makamlarca onaylı kanuni ikametgâh belgesi aslı ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası ile varsa e-posta adresi,
4-Bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarası,
5-Noter Tasdikli imza beyannamesi aslı,
6-Vekil olarak katılacakların noter tasdikli vekâletnameleri ve imza beyannameleri aslı,
7-Her sayfası imzalanmış şartname,
8-Geçici teminat mektubu veya geçici teminatın nakit yatırıldığına dair banka dekontu aslı (İnternet üzerinden yapılan EFT’lere ilişkin dekontların ilgili banka tarafından kaşe ve imza edilerek onaylanması gerekmektedir)
      b) Tüzel kişiler için;
      1- Müracaat dilekçesi,
      2- Şirketin kuruluş statüsünü ve son yönetimini gösteren ticaret sicil gazetesi aslı veya onaylı sureti (Statüsünde jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli sularla ilgili faaliyet yapabileceği hususu yer almalıdır), şirketin yönetim kurulu veya ortaklar kurulu üyeleri,
      3- Yönetimin onaylı imza sirküleri aslı,
      4- Bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarasını gösteren vergi levhası,  
      5- İhaleye yetkili olarak katılacakların, teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri aslı,
      6- Vekil olarak katılacakların noter tasdikli vekâlet nameleri ve noter tasdikli imza sirküleri aslı,
      7- Ortak girişim olarak katılacakların noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ve ortak sözleşmesi ile ortak girişimi oluşturanların imza sirküleri aslı,
8-Her sayfası imzalanmış şartname,
9-Geçici teminat mektubu veya geçici teminatın nakit yatırıldığına dair banka dekontu aslı (İnternet üzerinden yapılan EFT’lere ilişkin dekontların ilgili banka tarafından kaşe ve imza edilerek onaylanması gerekmektedir)
 
 
6) İhale Şartnamesi ve ekleri, mesai saatleri içinde Manisa Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Doğal Kaynaklar ve Kültür Varlıkları Şube Müdürlüğünde görülebilir. İhale şartnamesi her saha için, 200,00 TL (İki Yüz Türk Lirası) karşılığında temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dökümanlarını satın almaları zorunludur.
7) İstekliler, tekliflerini yukarıda belirtilen ihale tarihi ve saatine kadar Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Doğal Kaynaklar ve Kültür Varlıkları Şube Müdürlüğüne verebileceği gibi, iadeli posta vasıtasıyla da gönderebilir. Son teklif verme tarihi ve saatine kadar Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Doğal Kaynaklar ve Kültür Varlıkları Şube Müdürlüğüne ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
8) Yukarıda belirtilen muhammen bedel tutarlarından KDV hariç olup, ihale bedeli üzerinden KDV ayrıca ödenecektir.
 
İLAN OLUNUR.