Aşağıda nitelikleri, tahmini bedelleri ve geçici teminat tutarları belirtilen, MANİSA YİKOB’a ait 4 adet (1.- 4. sıra) aracın satış ihaleleri; 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi gereğince "Açık Teklif Usulü" ile, hizalarında belirtilen tarih ve saatlerde Manisa YİKOB toplantı odasında teşekkül edecek Komisyon huzurunda yapılacaktır.

1- İhale ile ilgili dosyalar ve şartname mesai saatleri içerisinde Manisa YİKOB İhale biriminde bedelsiz olarak görülebilir.

2- İhaleye iştirak edeceklerin, nüfus cüzdanı suretini, kanuni ikametgâh adresini, geçici teminat makbuzunu ibraz etmesi gerekmektedir. Tüzel kişilerin veya tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri; Kamu Tüzel Kişilerinin ise ayrıca tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına vermeleri zorunludur

3-İstekliler ihale saatine kadar ihale komisyonuna ulaşması kaydıyla, İhale Kanunu hükümlerine göre hazırlayacakları teklif mektuplarını iadeli taahhütlü posta ile de gönderebilirler, postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

4- İhale bedelleri ihale kararının bildirilmesini izleyen günden itibaren 15 gün içinde peşin olarak ödenecektir.

5- Araçlar ile ilgili KDV ve her türlü vergi, resim ve harç v.b. alıcısına aittir.

6- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

7- Araçlar Manisa Yunusemre Belediyesi bitişiğindeki YİKOB bahçesinde muhafaza edilmektedir.

 

 
 
 
S.No
 
 
  Plaka No
 (Trafikten   Çekilmiş)
 
 
Markası
 
 
     Modeli
 
 
Model Yılı
Kıymet Takdir Komisyonu
Muhammen Bedeli
 
 
Geçici Teminat
 
 
İhale Tarihi
 
 
İhale Saati
 
 
   1
 
 
45.M.5474
 
 
VOLVO
S.80 OTOMATİK VİTES                       2000 cc.FULL. BENZİNLİ
 
 
 
  2000
 
 
19.000,00 TL
 
 
570,00 TL
 
 
12.05.2017
 
 
 09:30
 
  2
 
45.M.1302
 
 
RENAULT
BROADWAY 14.RN.
BENZİNLİ
 
 1998
 
6.250,00 TL
 
188,00 TL
 
12.05.2017
 
 10:10
 
  3
 
45.M.1303
 
 
RENAULT
BROADWAY 14.RN.
BENZİNLİ
 
 1998
 
6.100,00 TL
 
183,00 TL
 
12.05.2017
 
 10:50
 
  4
 
45.AH.105
 
 
RENAULT
BROADWAY 14.RN.
BENZİNLİ
 
  1998
 
5.800,00 TL
 
174,00 TL
 
12.05.2017
 
 11:30